برای انتقال زنبورها ، محافظت آن ها در برابر آفتکشها یا جلوگیری از آزار رساندن آنها به مردم یا جانوران اطراف ، می توان مدت کوتاهی زنبورها را در کندو محبوس کرد .روش ممانعت از ترک کندو توسط زنبورعسل ، هر چه که باشد باید در زمانی اعمال شود که زنبورها پرواز نمی کنند چه هنگام شب باشد چه هوای خنک یا رطوبت .

ساده ترین روش قرار دادن تکه ای v  شکل از پرده پنجره یا پارچه زبر در مدخل کندو هست .هر گونه روزنه دیگری را هم باید مسدود کرد یا بست .این شیوه مسدود کردن کندو فقط برای مدت کوتاهی که هوا گرم نیست مناسب است .اگر اجتماع قوی تر باشد یا هوا گرمتر باشد یا مدت مسدود کردن طولانی تر باشد اجتماع به فضای بیشتری برای خوشه شدن نیاز خواهد داشت .این کار را با استفاده از پرده مدخل و پرده بالایی می توان انجام داد .این پرده ها دارای چهارچوب های چوبی هستند که به زنبورها فضای خوشه شدن در بیرون کندو را می دهد .یک سر پوش کم عمق با یک سطح پرده دار پرده بالایی خوبی به وجود می آورد که می توان آن را دور کندو بست یا پیچاند .با پوشاندن کندو به وسیله ورق پلاستیکی ، کرباس یا سایر مواد نیز می توان زنبورها را حبس کرد.پوشش به دور کندو آویزان یا رها می شود و در لبه ها به سطح زمین می رسد.ورق پلاستیکی سیاه فقط برای مدت کوتاهی مناسب است زیرا حرارت آ ندر آفتاب بسرعت زیاد می شود .با کرباس می توان زنبورها را یکی دو روز محبوس کرد . در هوای گرم ، می توان آن را مرطوب کرد تا زنبورهای زیر آن خنک شوند.

این بدنه کندو ابتدا باید در حدود دو سوم زنبورها را دربرگیرد.ممکن است مجبورشوید تعدادی زنبور اضافه را از شان های محفظه پایینی به درون آن بتکانید .زنبورهای صحرایی پیرتر به طبقه پایین بر می گردند و زنبورهای جوانتر را در اجتماع جدید فوقانی ترک می کنند .

تقسیم اجتماع

تقسیم یک اجتماع زنبور به دو یا چند واحد جداگانه از فنون مهم در زنبورداری است.هدف از این کار ، ایجاد اجتماع های جدید به جای اجتماع های تلف شده یا افزایش تعداد اجتماع ها است .این روش ، روش کنترل ازدحام نیز هست و از آن برای درست کردن اجتماع های کوچک (هسته )بمنظور پرورش یا نگهداری ملکه استفاده می شود . برای تقسیم اجتماع ، نخست باید ملکه را پیداکرد .اگر نمی توانید آن را در یک الجتماع بزرگ پیدا کنید ، یک جدار ملکه میان محفظه های نوزادان قرار دهید و کندو را ببندید .سه روز بعد یا بیشتر ، باز هم اجتماع را وارسی کنید .ملکه در آن محفظه نوزادان خواهد بود که شانها یبا تخم دارد .پیدا کردن ملکه در کندوی تک بدنه ساده تر است .

با استفاده از پرده تقسیم دو جداره که قبلا توضیح دادیم اجتماع را ابتدا می توان در خود کندو تقسیم بندی کرد.ملکه پیر و تقریبا نصف شانهای نوزادان (در صورت امکان بیشتر آن ها نپوشیده باشند)را در محفظه پایینی نوزادان بگذارید .بدنه ی کندوی دیگری با شان های خالی یا اگر لازم است با کمی عسل ، اضافه کنید.پرده تقسثیم دوجداره را بر بالای بدنه دوم قرار دهید بطوریکه ورودی در سمت عقب کندو ابشد .بر بالای آن ، محفظه دوم نوزادان را حاوی پنج یا شش قاب نوزادان (اغلب ، پوشیده ) و دو شان گرده و عسل در هر طرف قرار دهید .

برای نتیجه گیری بهتر ، ملکه گرفته شده را باید ظرف 2 ساعت وارد اجتماع فوقانی کرد ، اما تا 24 ساعت بعد از تقسیم هم می توان این کار را به تعویق انداخت.بعد از پذیرفته شدن ملکه جدید و خوابیدن آن، اجتماع جدید را در همان زنبورستان سابق می توان روی یک تخته کف قرار داد.اما اگز آن را هنگام شب به محل جدیدی در فاصله 2 مایلی (سه کیلومتر)یا بیشتر منتقل کنید ، زنبورهای کمتری گم خواهند شد.

اما بهتر است هنگام درست کردن اجتماع مدخل کندوی جدید را بپوشانید و آن را به محلی حداقل 2 مایل (سه کیلومتر)دورتر انتقال دهید .بعد از اتمام تقسیم ، اجتماع پوشانده شده را در سایه بگذارید تا در اثر گرمای بیش از حد آسیب نبیند.به محض آنکه آن را به محل جدید انتقال می دهید، به مدخل دود بدمید و پرده را از روی آن بردارید .

در کندوی کامل دوم نیز، به همین شیوه می توان مستقیما عمل تقسیم را انجام داد .در این حالت ، بیش از از نصف زنبورها و چهار تا شش قاب نوزادان پوشیده را به اجتماع جدید بدهید .کندو را می توان نزدیک کندوی ما در گذاشت .

همین سیستم عمومی را برای درست کردن اجتماع های هسته ای کوچک نیز می توان به کار برد . برای یک هسته سه قابه ، یک یا دو قاب نوزادان و زنبور و یک قاب عسل از اجتماع قویتر بردارید .در صورت امکان ، بیشتر ، نوزادان پوشیده یا آماده ظهور را که فقط یک سوم یا نصف قاب را پر می کنند انتخاب کنید ؛ یک ملکه یا سلول ملکه را هر چه زودتر وارد آن کنید مدت این کار نباید پیش از 24 ساعت بعد از درست کدن هسته باشد .با آن که می توان هسته را همان زنبورستان باقی گذاشت ، اما بهتر است آن را به محلی دیگر انتقال داد.

از نوزادان ، زنبورها و شانهای چندین اجتماع می توان از اجتماع های جدیدی با اندازه های گوناگون درست کرد .همان روش های عمومی پیش گفته را به کار بندید و زنبورکافی و عسل و گرده ذخیره به مقدار کافی به آن بیفزایید و بعد کار را با آن شروع کنید ، در ساختن تقسیم ها و هسته ها از نقشهای کوچک تا متوسط نوزادان اگر استفاده کنید بسیار بهتر از سطوح بسیار بزرگ نوزادان است ؛ زیرا اجتماع جدید ممکن است نتواند از تعداد زیاد نوزادان مراقبت کند .با استفاده از نوزادان پوشیده ، در واقع تعداد زنبورهای اجتماع مادر را کاهش می دهید و بر تعداد زنبورهای اجتماع جدید بسرعت می افزایید.