سرپوش سازی برای عسل

درست پیش از قرار دادن هر گونه تخته بخار یا تخته اسید بر روی کندو، به زنبورها دود بدهید .دود باعث می شود که بیشتر زنبورها به طرف کندو سرازیر شوند .گرمای خورشید اسید را تبخیر می کند و بخار ، زنبورها را عقب می زند.اسید کاربولیک فقط در روزهای گرم و آفتابی اثر می کند.

اسید را باید با احتیاط به کار گرفت چون پوست را می سوزاند واگر از آن بد استفاده کنیم عسل را آلوده می کند .فقط در حدی از اسید استفاده کنید که اندکی از پارچه را خنک کند و مراقب باشید بالشتک با شانها یا دیگر اجزای کندو تماس پیدا نکند .

شفیره بالغ در ترک ها و بریدگیهای کندوی زنبورعسل تخم می گذارد اما زنبورها لاروها را قبل از آنکه آسیبی برسانند از بین می برند.با این حال ، وقتی  شان ها چه خالی چه پر ، انبار می شوند لاروهای شفیره به سرعت رشد می کنند و بزودی شان را خراب می کنند و آن را به صورت رشته رشته و ماده زائدی در می آوردند .جزئیات ضدعفونی عسل در شان بعدا توضیح داده خواهد شد .عسلی را که قرار است از راه عسل کشی به دست آورد نیازی نیست ضدعفونی کرد بلکه باید هرچه زودتر آن را گرفت .شانهای خالی را بعدا باید ضدعفونی کرد یا در کندو قرار داد.

عسل محصول غذایی مطلوبی است و از زمانی که از کندو گرفته می شود تا زمانی که در ظرف نهایی قرار می گیرد باید کارهایی روی آن انجام داد .سرپوشهای عسل را باید طوری نگه داشت که بعدا از راندن زنبورهای آن ، از گرد و غبار و کثافت دور بمانند .یکی از راه ها این است که سرپوش را روی بسترهای چوبی تمیز و قابل شستشو یا سینی های چکه قرار دهند که برای پوشاندن سرپوش ها یا ردیف سرپوشها نیز بتوان از آن استفاده کرد .اسن بسترها عسل چکه را می گیرند، شانها را از آلودگی و زنبور دور می کنند و امکان می دهند که از گاری دستی دوچرخه برای حرکت دادن عسل در زنبورستان و انبار عسل استفاده کرد.

اگر زنبورها عادی به نظر آیند و پاسخ ندهند، مقدار مواد را بیشتر کنید.تمام مواد را باید با احتیاط و مطابق دستورهای برچسببه کار برد.بوتر یک انیدرید بوی تند و نامطلوبی دارد که علاوه بر زنبور ، آدمی را هم ناراحت می کند.دستگاه دمنده تازه ترین وسیله برای دور کردن زنبور از شانهای عسل است .اینر دستگاه مقدار زیادی هوای سریع تولید می کند که فورا زنبورها را از شان ها می راند بدون آن که آن ها را مجروح یا عصبانی کند .سرپوش عسل را از کندو بر می دارند و روی تکیه گاهی قرار می دهند که بخشی از دستگاه دمنده است .بیشتر مدلها دارای شیب تندی هستند که زنبورها را موقع ترک سرپوش ، به طرف جلو کندو می رانند .دستگاه دمنده ، صرف نظر از دمای محیط و مهارت متصدی ، کار خود را می کند . از این دستگاه در سایر کارهای معمول مثل تکاندن زنبورهای بسته ، تجدید ملکه و برداشتن تجهیزات اضافی برای نقل و انتقال یا آماده کردن کندو برای زمستان نیز می توان استفاده کرد .در حال حاظر قیمت این دستگاه باعث شده است که کاربرد آن در زنبورداری حرفه ای محدود بماند .اما برای اجتماع های کم شمار ، از دستگاه تراکم هوا و جاروبرقی خانگی ( که مکش می کند)می توان استفاده کرد.عسلی که قرار است در شان فروخته شود ، باید بعد از خارج کردن از کندو ضدعفونی کرد تا مانع رشد لاروهای شفیره موم شود.در غیر این صورت این، لاروها  یا ((کرم های موم)) در شان تونل  می کنند و آن را غیرقابل فروش می سازند .

اگر اسید بر دستتان ریخت ،از آب یا محلول جوش شیرین استفاده کنید .با استفاده از چند تخته اسید بطور همزمان ، می توانید سرپوش های عسل را در مدت بسیار کوتاهی بردارید .باید مطمئن شوید که زنبورها نه از کندو بلکه از عسل رانده شده اند.دیگر مواد شیمایی دفع کننده را در دمای پایین می توان به کار برد و برای تاثیر احتیاج به افتاب ندارند.این مواد را در تخته بخار اندک متفاوتی به کار می برند .پوشش آن ممکن است تخته فشرده ای با ضخامت 1.2 یا 3.4 اینچ ( 1.25 تا 1.8 سانتی متر)مثل سلوتکس باشد.ماده شیمیایی به وجه تحتانی پوشش جاذب آغشته می شود که بعدا پس از دود دادن کامل به کندو ، روی کندو باز قرار می گیرد.

به این طریق از بنزآلدئین ، پروپیونیک انیدرید، و بوتریک انیدرید استفاده می شود .به علت تفاوت در شیوه استفاده و واکنش متنوع زنبورها، این مواد همیشه در دفع زنبورها موثر واقع نمی شوند.

مقدار زیادتر آن ها ممکن است زنبورها را گیج و بیهوش کند و برخی اجتماع ها فورا به آن ها پاسخ نمی گویند.اگر از این مواد شیمیایی استفاده می کنید، ابتدا مقدار کمی به کار برید .

عسل حاصل دارای حبابهای هوا و ذرات موم است .بیشتر آن ها را با سیستم صافی و پرده درجاهک عسل ، که عسل از دستگاه به آنجا جاری می شود ، می توان برداشت.این حباب ها و ذارت در قوطی یا منبع عسل به طرف بالای عسل گرم می روند .کف حاصل را بسته به دمای عسل و اندازه مخزن ، بعد از یکی دو روز می توان پاک کرد .موم را باید قبل از حرارت دادن و پالایش نهایی خارج کرد.در غیر این صورت ، ممکن است طعم و رنگ محصول نهایی تغییر کند.بسته بندی کنندگان عسل معمولا عسلی را ترجیح می دهند که فقط گرم شده است و اندکی تصفیه یا ساکن شده است.برای بسته بندی نهایی ، عسل را به مدت 30 دقیقه تا 145 درجه (65 درجه سانتی گراد) حرارات می دهند و از پارچه صافی 90 چشمه عبور می دهند.حرارات هر نوع دانه موجود را مایع می کند و مانع دانه دانه شدن عسل می شود .حرارت مایه ترش کننده را هم از بین می برد .بعد از پر کردن بشکه ها و قوطیها ، و قبل از ردیف کردن آن ها ، باید گذاشت تا سرد شوند.تولیدکنندگان تجاری عسل از حرارت دادن سریع و سرد کردن سریع استفاده می کنند تا از آسیب حرارت اضافی به عسل جلوگیری کنند . عسلی که زیاد حرارت دیده باشد تیره می شود و حتی مزده سوخته می دهد.دمای محل ذخیره و طول مدت ذخیره سازی نیز به کیفیت عسل تاثیر می گذارد .اما عسل را بعد از عملیات تبدیلی در دمای 70 تا 75 درجه (22 تا 25 درجه سانتی گراد)

انبار کنیم، تغییرات آن در سطح قابل قبولی خواهد بود .عسلی را که مراحل تبدیلی را نگذرانده است بهتر است در دمای زیر 50 درج ( 10 درجه سانتی گراد)نگهداری کرد.عسل شان را باید با احتیاط نگه داشت تا آسیبی به کلاهک ها وارد نیاید.شانهای کامل را می توان بعد از ضدعفونی می توان با تراشیدن قاب ها به منظور حذف پروپولیس ، آماده فروش کرد و آنها را در محفظه هایی از جنس سلوفان و مقوا بسته بندی کرد. عسل شان بریده ، با کاردک نازک و تیز یا با ابزار برنده داغ شده ویژه ای از قابهل بریده می شود .

عسل به طرف پایین مخزن جاری میشود که از آن جا می توان آن را به بیرون هدایت کرد.ظرفیت عسل های عسل گیری از 2 قاب شروع می شود و به 72 قاب می رسد.برای زنبورداران مبتدی که از 15 تا 20 اجتماع زنبورعسل دارند دستگاه دوقابه مناسب است.برای اجتماع های بیشتر تا 100 کندو به دستگاه چهار قابه نیاز است (چه با دست کار کند چه با نیروی موتور ).ساده ترین دستگاهها دارای سبد دنده ای در داخل مخزن هستند .شان ها از یک طرف عسل گیری می شوند و به بالا می آیند و معکوس می شوند تا کار کامل شود.دستگاه های معکوس کننده سبدهایی دارند که بدون بلند کردن شان ها هر دو طرف آن را عسل گیری می کنند.دستگاههایی که در هر آن عسل را از یک طرف شان می گیرند، و عسل گیر مماسی نامیده می شوند ، خیلی سریع عمل می کنند.اما اگر سرعت آن ها خیلی خیلی زیاد باشد به علت وزن زیاد عسل ممکن است شان ها را بشکنند.عسل گیری در دستگاه معکوس کننده موتوری در سه مرحله انجام می شود.در مرحله اول نیمی از عسل از یک طرف شان ها گرفته می شود و بعد شان ها می گردند و معکوس می شوند .در مرحله دوم طرف دیگر شان کاملا عسل گیری می شود.سرانجام در مرحله سوم شان یک بار دیگر می گردد و باقی مانده عسل برداشته می شود .عسل گیری های بزرگ که 20 تا 72 قاب را در خود جای می دهند، عسل گیر شعاعی نامیده می شوند.شان ها مثل پره های یک چرخ در دستگاه جای می گیرند به طوری که ضلع بالایی آن ها در محیط چرح وارد شود .عسل از هر دو طرف شان ها به طرف دیواره دستگاه جاری می شود.شیب طبیعی رو به بالای هرسوراخ و نیروی گریز از مرکز، حرکت عسل را ممکن می سازد .احتیاجی به معکوس کردن شان ها نیست اما دستگاه باید به آرامی شروع به کار کند و حداقل 20 دقیقه عمل کند تا شان ها آسیب نبینند و تمام عسل برداشته شود.

انبارعسل یا هرجایی که عسل در آن نگهداری می شود، باید راحت پاکیزه شود و در دسترس حشره ها ، جانوران یا آلودگی های نظیر گردو خاک نباشد .زنبورداران مبتدی معمولا از آشپزخانه به این منظور استفاده می کنند و جز عسلی شدن اشیای آشپزخانه مشکل بهداشتی مهمی ندارند .اما زنبورداران نیمه وقت و حرفه ای که برای فروش به تولید عسل می پردازند باید مقررات بهداشت عمومی مربوط به صنایع غذایی را مراعات کنند.قبل از ساختن جایی برای نگهداری عسل فروشی ، درباره ملزومات آن پرس وجو کنید .برای راحتی کار ، قسمت عسل گیری باید هم سطح زمین باشد ، طوری که بتوانید عسل را از زنبورستان یا از کف گاری که با سطح یا سراشیب خالی کردن بار هم تراز است، به کمک گاری دستی وارد قسمت عسل گیری کنید .مسیر عسل گیری را طوری بسازید که جریان تجهیزات از زنبورستان ، از طریق عملیات عسل گیری ، به اتاق شان ها ، بدون پله باشد .قبل از درست کردن انبار عسل از چندین انبار دیگر بازدید کنید .ساختمان زنبورداری اردوگاه اوریانا چامپین دانشگاه ایلینویز می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزی شما باشد .نخستین قدم در برداشتن عسل از شان ، برداشتن کلاهک است ، یعنی برداشتن درپوش های موم از روی سوراخ ها ، برای این کار باید از یک کاردک تیز و داغ برای ذوب و بریدن سوراخ ها در طرفین شان استفاده کرد.

زنبورداران حرفه ای اغلب تمامی قاب پر را که در کنار لبه های قاب برآمده است بر می دارند.این کار مستلزم جداسازی مقادیر زیادی عسل از کلاهکها است و برای مبتدیان مناسب نیست .شخص مبتدی باید فقط لایه نازکی از کلاهک ها خالی و عسل را بردارد.بعد از برداشتن کلاهک ها شان را در دستگاه عسل گیری قرار می دهند که از نیروی گریز از مرکز برای پرتاب عسل به بیرون سوراخ ها و به طرف دیواره دستگاه استفاده می کند.

قطع های بریده را باید در اناق گرمی گذاشت تا عسل آن جاری شود و از سوراخ های باز لبه ها جدا گردد .این قطعه ها را می توان در در ورقه های جیوه ای ، در کیسه های سلوفان یا پلاستیکی یا در جعبه های پلاستیکی بسته بندی کرد محفظه ، برچسب و انواع تجهیزات ویژه را می توان از شرکت های فروشنده وسایل زنبورداری تهیه کرد .ترکیب عسل متنوع و پیجیده است .ترکیب عسل هایی که منشا گیاهی مختلف دارند فرق می کند.جزء اصلی عسل ، قند است که 95 درصد و بیشتر آن را تشکیل می دهد.مقدار قندهای ساده بیشتر و تقریبا 70 درصد و معمولا سهم له و ولوز بیشتر است.تقریبا 12 قند و از جمله مالتوز نیز به مقدار کم وجود دارد.ساکروز (قند معمولی)با این که با غلظت زیادی در شهد یافت می شود اما به طور متوسط فقط 1 تا 2 درصد عسل را تشکیل می دهد.زنبورعسل در جریان تبدیل شهد اینورتاز و آنزیمی اضافه می کند که ساکاروز را به قندهای ساده تجزیه می کند .سایز آنزیم های عسل عبارتند از دیاستاز ، کاتالاز ، و گلوکوز اکسیداز.اسیدهای فراوانی در عسل وجود دارد که علت واکنش اسیدی قابل توجه آن است(p/h در حدود 4) .اسید اصلی عسل اسید گلوکونیک است ، حداقل 10 اسید دیگر هم به مقدار اندک در عسل یافت می شود.

دانه شدن عسل ، فرایندی طبیعی از کریستالی شدن قسمتی از قند در محلول است .بعد از دانه شدن عسل ، می توان با حرارات دادن محتاطانه ظرف بوسله آب یا هوای گرم، آن را مایع کرد .بعضی عسل ها خیلی زبردانه می شوند و در این موقع ممکن است راحت تر ترش شوند.عسلی را که خوب دانه شود (اغلب آن را عسل خامه ای یا عسل پخش می نامند)براحتی می توان در منزل استفاده کرد یا فروخت .5تا10 درصد عسلی که خوب دانه شده باشد در دمای اتاق با عسل مایع با 17 تا 18 درصد رطوبت کاملا مخلوط می شود، مخلوط حاصل طی یک هفته در دمای 55 تا 60 درصد (13 تا 15 درجه سانتی گراد) به آرامی و به صورت یک نواخت دانه می شود .

اسیدهای عسل بر بسیاری از فلزات و از جمله فولاد و روی که برای گالوانیز کردن به کار می روند ،اثر می کنند و ممکن است به تجهیزات تبدیلی و ذخیره سازی صدمه بزنند به این دلیل مناسب ترین ماده برای چنین تجهیزاتی فولاد ضد زنگ است .لوله کشی فولاد ضدزنگ شیشه یا پلاستیک مجاز در تجهیزات تبدیل مواد غذایی بسیار مناسب است.عسل گیرها و مخزن های گالوانیزه را باید همراه با ماده محافظی که برای چنین منظوری توصیه می شود ، شبیه موادی که برای بشکه های عسل به کار می برند، مورد استفاده قرار داد .بسیاری از این فراورده ها منظما در صنایع آبجوسازی و غذایی به کار می روند.بسیاری از رنگ ها برای روکش کردن تجهیزات عسل مناسب نیستند و به کار نبردن آنها بهتر است .برخی روکش های اپوکسیدی نیز مناسب این کار نیستند زیرا حل کننده ها و سایر اجزای آن ها در تماس با عسل آثار بدی بر جای می گذارند.